ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?

В края на 2016 г. агенция Маркет Линкс проведе национално представително изследване по поръчка на Фондация ПИК сред български деца на възраст от 9 до 17 години и техните родители.

Един от главните фокуси на изследването беше да се установи нивото на дигитално-медийна грамотност сред децата и как техните родители и образователната система помагат за развиване на техните умения в тази област.

Доклада можете да видите тук. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени