ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Тодор Галев: Избирането на Мария Габриел за еврокомисар може да промени и българската реалност в ИКТ сектора

Тодор Галев, старши експерт във Фондация "Приложни изследвания и комуникации", коментира в ефира на БНР как България може да допринесе за развитието на дигитализацията в Европейския съюз, когато поеме ресора в ЕК. Чуйте записа на предаването и прочетете анолиза на експерта тук.


 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени