ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Иновации.бг 2016

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 9 MB)


Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. П редназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната. Пет години след лансирането на стратегията „Европа 2020· от Европейската комисия през м. юни 2010 г. и в средата на периода по нейното изпълнение постигнатите резултати са противоречиви както на европейско, така и на национално равнище: изпреварващо развитие в областта на климатичните промени и околната среда; плах напредък в образованието и силно изразено изоставане по отношение на заетостта и инвестициите в научноизследователска дейност. Липсата на добре обоснована и целенасочено повеждана политика в посочените сфери, която да ангажира еднакво силно както публичния, така и частния сектор, води до ясно изразени диспропорции и флуктуа- ции по отделните показатели за иновационен потенциал, което закономерно води до незавидните позиции на страната в сравнителния анализ на европейските страни.


Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени