ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Иновации.бг 2015

Доклад Иновации.бг 2015 “Иновационно поведение на българските фирми” PDF

Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата. Тъй като иновационните стратегии имат потенциала да оптимизират използването на ограничени ресурси, пъленият им ефект не може да се постигне, ако на се комуникират с персонала, бизнес партньорите и клиентите на иновативните фирми. 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени