ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Фондация "Приложни изследвания и комуникации", ул. "Александър Жендов" № 5,
За: Венцеслав Козарев, Марияна Янкова, България 1113, София,
Тел.: 02 9733000, E-mail: mariana.yankova@online.bg, Факс: 02 9733588
Място/места за контакт: Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.arcfund.net.
Адрес на профила на купувача: http://www.arcfund.net/arcartShowbg.php?id=16992.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Организиране на граждански дискусионен панел на тема „Публични политики за устойчиво потребление“ в рамките на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment” PACITA, Framework Programme Seven of the European Union, Grant Agreement Number 266649)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
79952000

Описание:
Услуги, свързани с организирането на събития

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Организиране на 1 форум на 25 октомври в гр. София с участието на 100 души, подбрани предварително. Допълнително участници като модераторите на различните панели, представители на възложителя и други участници - общо 140 души. Организиране на зала, техническо оборудване, кетеринг. Всички дейности и изисквания са подробно описани в Техническото задание. Посочената прогнозна стойност е без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Компонент „РЕКРУТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ“ Изпълнителят трябва да рекрутира и да осигури участието на 100 граждани с настоящ адрес в гр. София или в селища, находящи се в радиус до 150 км от гр. София; да предложи подходящ метод за избор на участници с цел максимална демографска представителност на населението на страната на базата на следните критерии: пол, възрастова група, местоживеене, образование, заетост. Точното разпределение ще бъде предоставено от възложителя; Изпълнителят следва да изготви план за начините на рекрутирането на 100-те участника, който да бъде съгласуван предварително и писмено с възложителя в срок до 31 август 2014 г.; Изпълнителят организира транспорт на всички потвърдили участници с настоящ адрес, находящ се на повече от 30 километра от гр. София. 2. „ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ Изпълнителят предоставя за нуждите на възложителя подходящо помещение (500 до 600 кв.м), с възможност за настаняване на 100 участника разпределени по работни маси за цял работен ден от 8 ч до 17 ч.; наем на необходимото оборудване за организиране на бюфет в работното помещение, осигуряване на техническото оборудване; закуска за участниците при пристигането; работен обяд-бюфет; минерална вода и безалкохолни напитки и др. 3. Компонент „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ АУДИО-ВИЗУАЛНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ“ Възложителят предоставя на изпълнителя в електронен формат текстове на работни документи, които ще се използват по време на гражданския дискусионен панел. Работните документи включват: 1) информационна брошура на тема „Устойчиво потребление“; 2) анкета за участниците; 3) текст към 4 броя информационни видеа; Всички предоставени материали са на английски език. Изпълнителят осигурява писмен превод и стилистична редакция на български език; Възложителят предоставя на изпълнителя аудио и видео материали на английски език (4 броя информационни видеа); Изпълнителят осигурява необходимите технически средства за запис на българско озвучаване в информационните видеа и предоставя обратно на изпълнителя аудио файлове на български език във формат, определен от възложителя; 4. Компонент „ФАСИЛИТИРАНЕ НА ДИСКУСИОННИ ПРОЦЕСИ И ОБОБЩАВАНЕ“ Методът на работа по време на гражданския панел предвижда модериране на събитието от 2-ма главни модератори, както и модериране на 4 сесии от дискусии по работни маси (по 1 модератор за всяка работна маса, като на всяка работна маса има не повече от 10 души). Точният брой на модераторите се определя от възложителя така, че да се гарантира по един модератор на всеки 8 до 10 участника; Основните задължения на главните модератори включват, но не се ограничават до: 1) Участие в обща работна среща с екипа от избрани модератори, организирана от възложителя на определено от него място, до 5 работни дни преди провеждане на събитието. 2) Цялостно модериране на събитието (представяне на програмата, представяне на последователността на дейностите); 3) Наблюдение на всяка от масите по време на дискусиите и оказване на подкрепа на модераторите на масите при поискване; 4) Изготвяне на общ съвместен доклад за цялостното провеждане на събитието и тематично обобщаване на проведените дискусии на базата на докладите от груповите модератори – на английски език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерии за оценка на офертите: 1. Техническа оферта – 75 точки, както следва: 1.1 Компонент „РЕКРУТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКИ ДИСКУСИОНЕН ПАНЕЛ“ – 15 точки 1.2 Компонент „ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА“ – 10 точки 1.3 Компонент „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ АУДИО-ВИЗУАЛНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ“ – 10 точки 1.4 Компонент „ФАСИЛИТИРАНЕ НА ДИСКУСИОННИ ПРОЦЕСИ И ОБОБЩАВАНЕ“ – 40 точки 2. Предложена цена – 25 точки Оценките по съответните компоненти могат да бъдат само цели числа. Всяка оферта ще бъде оценявана на базата на комплексна оценка, която се изчислява по еднакъв начин за всички постъпили оферти. Класирането на офертите се извършва в низходящ ред, като за печеливша се счита офертата с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
04/08/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
04/08/2014


Образци (doc file)
Техническо задание (pdf file)

Протокол от дейността на комисията за оценка на офертите) (pdf file)
 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени