ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè
 

Профил на купувача

Публична покана по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки с предмет: Организиране на работна среща за изработване на сценарии за развитие на технологии за предоставянето на здравни грижи от разстояние (телемедицина) в условията на застаряващо население, в изпълнение на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment” PACITA, Framework Programme Seven of the European Union, Grant Agreement Number 266649).

Прочетете повече >>Публична покана по реда на глава VІІІа от Закона за обществените поръчки с предмет: Организиране на граждански дискусионен панел на тема „Публични политики за устойчиво потребление“ в рамките на проект „Парламенти и гражданско общество за технологична оценка“ („Parliaments and Civil Society in Technology Assessment” PACITA, Framework Programme Seven of the European Union, Grant Agreement Number 266649)

Прочетете повече >> 

design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени