ARC FUND
Applied Research and Communications Fund Home Site Map Search Contact Us
 

Встъпителни думи на д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” на Националния иновационен форум, София, 22 октомври 2004 г.

Уважаеми господин Президент,
Уважаеми дами и господа,
Фондация “Приложни изследвания и комуникации” организира първия Национален иновационен форум тук и сега поради три основни причини:

Първо, достигнато е вече достатъчно високо равнище на институционализация на иновационната среда в България. В частния сектор това е видимо от усилията на Европейският иновационен център, БСК и БАН, които са се утвърдили като водещи и партниращи си системни интегратори, подпомагащи технологичния трансфер и развитието на иновационния потенциал на българските предприятия. Решението за създаване на Национален иновационен фонд е последният пример на процесите за институционализация в областта на иновациите в държавния сектор.

Второ, в страната ни бяха изпробвани успешно два от най-добрите европейски инструменти за формиране на политика – създаването на регионални иновационни стратегии и форсайт (или разузнаване на бъдещето) на технологичното развитие. Първият инструмент беше приложен за Южен централен район за планиране, а вторият - за две пилотни области – биотехнологии и електронно правителство/електронно управление.

Трето, частният сектор в България вече започна да демонстрира сериозен интерес за непрекъснато иновиране, готовност за партньорство с останалите участници в иновационната система. В страната вече има значими резултати от тези иновационни усилия. Доказателство за това са количеството и качеството на предложенията, които получихме за Националния конкурс за иновативно предприятие на годината под патронажа на Световната банка и Министерството на икономиката.

Напредъкът по тези три линии и по-общо - развитието ни към икономика на знанието могат да бъдат устойчиви, само ако се използуват ефективни инструменти за сравняване с другите (бенчмаркинг), за обратна връзка и улавяне на слабите сигнали от задаващите се промени. Фондацията разработи и апробира два такива инструмента, които измерват два от стълбовете на икономиката на знанието – информационните и комуникационни технологии и иновациите. В първата област току-що издадохме (и имате на разположение като част от материалите на конференцията) доклада „е-България”. Във втората област подготвяме доклада „Иновации.бг”, чиято концептуална основа и главни опорни точки също са на ваше разположение. Гаранция за успешното използване на тези инструменти е и публично-частното партньорство, което стои зад тях и ги валидира.

Накрая, не мога да не отбележа, че европейската перспектива пред България диктува формирането и осъществяването на много по-динамична и агресивна национална иновационна политика. Данните за България от Европейското иновационно табло 2003 (European Innovation Scoreboard) показват няколко тревожни резултата:

- страната ни е на 28-мо от 33 места по стойност на общия индекс на иновациите;
- тя е единствената държава-кандидатка, която продължава да изостава от средното за ЕС ниво.

За да се задържи България върху иновационната карта на Европа и света са необходими повече социални иновации, които да подпомагат този процес. Надяваме се, че догодина ще можем да отбележим и приноса на този Форум и неговите участници за увеличения иновационен потенциал и продукт на страната. 

design: nickyz.com Home | Site Map | Search | Contact Us | Privacy Policy

© 2004 ARC Fund. All Rights Reserved.