ARC FUND
Ôîíòäàöèÿ Ïðèëîæíè Èçñëåäâàíèÿ è Êîìóíèêàöèè Íà÷àëî Êàðòà íà ñàéòà Òúðñåíå Êîíòàêòè

Владимир Йорданов

Владимир Йорданов координира устойчивото бизнес развитие на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, както и отношенията с корпоративния сектор и общинските власти. От основаването на Фондацията (през 1991 г.) г-н Йорданов участва в разнородна изследователска дейност в областта на информационните и комуникационните технологии, телекомуникациите, енергетиката и екологията. През последните години участва в прогнозни изследвания в областта на устойчивото развитие и въздействието на новите технологии върху обществото.

Г-н Йорданов има магистърска степен по автоматизация на производството от Техническия университет в София   (1981 г.). Учил е в Техническия университет в Дрезден и Института „Хердер“ в Лайпциг, Германия. Специализирал е в Института по телекомуникации и в Американския съвет по международно радиоразпръскване, Вашингтон. Посещавал е курсове към Залцбургския семинар, Австрия („Мениджмънт на неправителствени организации“) и Организацията за международно правно развитие, Рим („Правни аспекти на проектното финансиране“) през 1999 г. Работил е в Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация към Българската академия на науките.

За контакт: vladimir.yordanov(at)online(dot)bg


design: nickyz.com Начало | Карта на сайта | Търсене | Контакти | Условия

© 2004 ARC Fund. Всички права запазени
ARC FUND